ХИДЕКИ ЮКАВА   ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИКЕ
Пер. с яп./ С предисл. акад. М. А. Маркова. М.: Энергоиздат, 1981. 128 с.